Partnerzy

ADES (Coordinator)

Misja ta jest realizowana poprzez dążenie do następujących celów: rozwój umiejętności zawodowych i zwiększanie efektywności pracy, wspieranie MŚP w rozwoju i ekspansji rynkowej, polepszenie warunków społecznych i ekonomicznych w społecznościach lokalnych.

Od 1995, ADES z powodzeniem opracował i wdrożył ponad 30 projektów, finansowanych z funduszy UE, Banku Światowego, Ambasady USA, Europejskiego Programu Rozwoju Biznesu, Fundacji na rzecz społeczeństwa otwartego, czy organizacji charytatywnej Know How Fund. ADES ściśle współpracuje ze społecznościami lokalnymi, wyszukując źródła finansowania i wspierając partnerów w realizacji projektów dotyczących rozwoju społeczno-ekonomicznego. Partnerzy ADES to lokalne władze samorządowe, przedsiębiorstwa, organizacje NGO oraz szkoły.
Więcej informacji pod adresem: www.facebook.com/ADESCDA/ lub: www.adescda.ro/

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to organizacja pozarządowa założona w 2004 przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z firmami i organizacjami edukacyjnymi. Misją stowarzyszenia jest wzrost jakości szkoleń i kształcenia na każdym poziomie i w każdej formie, jak również promowanie przedsiębiorczości oraz integracji grup społecznych niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Celem CWEP jest promowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań temu służących.

Szczegółowe cele stowarzyszenia to zwiększenie dostępności, jakości i skuteczności kształcenia we wszystkich grupach wiekowych, promocja i wsparcie kształcenia osób dorosłych, uczenie się przez całe życie, e-learning i wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z całej Europy, wzmacniając pozycję ekonomiczną przedsiębiorstw oraz dostarczając innowacyjne platformy internetowe.

Kontakt: cwep.eu

Symplexis

Symplexis jest organizacją non-profit, której celem jest podnoszenie spójności społecznej, służenie współczesnym potrzebom populacji zagrożonych wykluczeniem społecznym i promowanie praw człowieka. Wszystkie działania projektowane i wdrażane przez firmę są zorientowane na użytkownika, a ich podstawą jest zbiór wartości, takich jak zrównoważony rozwój, szacunek dla odrębności, projektowanie i wdrażanie zorientowane na użytkownika, orientacja na wyniki i nadrzędne ideały społeczne.
Symplexis jest zespołem wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów, którzy mają na swoim koncie ponad 50 projektów finansowanych przez UE. Firma utrzymuje również szeroką sieć współpracujących ze sobą organizacji nie tylko w Grecji, ale niemal we wszystkich krajach UE.
Kontakt: www.symplexis.eu/

Mindshift Talent Advisor

Mindshift to start-up zajmujący się doradztwem personalnym założony w 2017 r. w Lizbonie, koncentrujący się na rozwiązaniach cyfrowych. Mindshift działa w Portugalii głównie w następujących obszarach: #rozwój kompetencji: coaching, szkolenia i mentoring; #ocena kompetencji i ośrodki rozwoju; #zarządzanie karierą i plany rozwoju osobistego; #przyciąganie, selekcja i integracja młodych talentów w celu zintegrowania korporacyjnych programów szkoleniowych; #przygotowanie ludzi do cyfrowej transformacji; #społeczne strategie medialne. Mindshift jest silnie zaangażowany w realizację zasad społecznej odpowiedzialności i Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. W jego skład wchodzi zespół pracowników o różnym pochodzeniu i doświadczeniu zawodowym.

Kontakt: www.mindshift.pt

Valencia INNO HUB

Valencia INNO HUB jest hiszpańską organizacją non-profit, której celem jest łączenie talentów i technologii oraz wspieranie możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród społeczności Walencji. Poprzez mentoring i szkolenia INNO HUB wspiera przedsiębiorców, Start-Upy, a także osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które borykają się z różnymi czynnikami wykluczenia: młodzież i dorośli z trudnościami edukacyjnymi, bezrobotni oraz migranci.

INNOHUB podejmuje wiele działań, mających pomóc firmom/osobom indywidualnym w osiągnięciu ich celów:

  • Oferuje warsztaty, szkolenia, seminaria i tworzenie sieci kontaktów dla konkretnej tematyki, zwłaszcza dotyczącej zarządzania, rozwoju biznesu, umiejętności miękkich, przedsiębiorczości, modeli biznesowych, innowacji, internacjonalizacji czy finansowania;
  • Promuje współpracę technologiczną i innowacyjną;
  • Wspiera grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i chcące zostać przedsiębiorcami, na przykład przez zwiększanie ich umiejętności przedsiębiorczych;
  • Ułatwia dostęp do finansowania badań, rozwoju i innowacji;
  • Zapewnia pomoc związaną z czujnością technologiczną i zarządzaniem innowacjami

Kontakt: www.valenciainnohub.com

CCS Digital Education

Crystal Clear Soft (CCS) to firma tworząca oprogramowania dla biznesu, która aktywnie bada innowacyjne zastosowania najnowszych technologii w publikacjach cyfrowych, edukacji, szkoleniach oraz w rozpowszechnianiu wiedzy.

Firma oferuje klientom zintegrowane rozwiązania i usługi o wysokiej wartości, począwszy od konceptualizacji i projektowania, po testowanie i wdrażanie. CCS może poszczycić się opracowaniem aplikacji dla szkół na całym świecie! Firma CCS działa głównie komercyjnie, także na rynkach zagranicznych i posiada pokaźną listę klientów, zwłaszcza w sektorze wydawniczym oraz sektorze szkoleń zawodowych.
Więcej informacji na stronie: www.ccseducation.com

 

LABC

LABC jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została założona w lutym 2019 roku, i ma siedzibę w Turynie (Włochy). Celem LABC jest dzielenie się doświadczeniami specjalistów w zakresie: wspierania jednostek i społeczności, pracy zespołowej, edukacji i szkoleń, reintegracji z rynkiem pracy oraz zarządzania projektami.
LABC jest ogólnoeuropejską społecznością uczącą się, stosującą i podzielającą zasady:

  • wspólnego uczenia się: wymieniamy, ulepszamy i dzielimy się doświadczeniami, zasobami i umiejętnościami w celu optymalizacji współpracy międzynarodowej i intermodalnej oraz rozwoju i wymianie metodologii oraz dobrych praktyk.
  • generatywności: ustanawiamy, wspieramy i kierujemy umiejętnością tworzenia nowych narzędzi, modeli oraz praktyk psychologicznych, społecznych i edukacyjnych w celu ich swobodnego rozpowszechniania wśród społeczności.
    LABC ma doświadczenie i działa aktywnie w zakresie:

# pracy opiekuńczej, indywidualnej i środowiskowej poprzez szeroki zakres działań, w tym sesje pracy zespołowej, nadzór, szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, organizowanie imprez publicznych, wykłady czy seminaria.
# edukacji i badań, poprzez projektowanie metodologii nauczania oraz wdrażanie materiałów i narzędzi szkoleniowych poświęconych podnoszeniu świadomości na tematy szczególnie interesujące pod względem psychologicznym, edukacyjnym, społecznym i środowiskowym.

Kontakt: www.labcentro.it