O projekcie

JIMINY to projekt finansowany przez UE w ramach programu Erasmus+, działanie kluczowe 2 (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk), strategiczne partnerstwo na rzecz kształcenia dorosłych. Będzie on realizowany przez 7 partnerów posiadających duże doświadczenie w realizacji projektów: ADES (Rumunia), CWEP (Polska), SIMPLEXIS (Grecja), Mindshift (Portugalia), Inno Hub (Hiszpania), CCS (Irlandia) i LABC (Włochy).

Głównym celem projektu jest upowszechnienie technik inteligencji emocjonalnej, świadomości cyfrowej i stylu życia opartego na przedsiębiorczości wśród członków grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotni, dorośli zagrożeni ubóstwem, itp.) oraz edukatorów dorosłych z krajów partnerskich.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie:

  1. Podręcznika Jiminy, który dostarczy różnych technik służących do poprawy inteligencji emocjonalnej, świadomości cyfrowej i przedsiębiorczego stylu życia
  2. Osobistego Trenera Jiminy, który będzie oparty o sztuczną inteligencję, zdolny do działania jako całościowe rozwiązanie zabezpieczające i wspierające cały proces uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. Osobisty Trener Jiminy będzie w stanie zdiagnozować indywidualne potrzeby i zapewnić zindywidualizowaną ścieżkę nauki.

Grupą docelową projektu JIMINY będą członkowie grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotni, dorośli zagrożeni ubóstwem, itp.) oraz edukatorzy osób dorosłych.
Poprzez działania w ramach projektu, siedmiu partnerów będzie dążyć do poprawy sytuacji członków grup defaworyzowanych, zwiększając ich szanse na zatrudnienie na szybko zmieniającym się i wysoce wymagającym rynku pracy, a także stworzą narzędzia dla instytucji wspierających (takich jak: centra kształcenia dorosłych, instytucje pomocy społecznej, szkoły dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia wspierające osoby dorosłe defaworyzowane i walczące z wykluczeniem społecznym, lokalne i regionalne samorządowe wydziały edukacji oraz edukatorzy dorosłych.